Bilimsel Program

Bilimsel programımızda semptom ve hastalıkların yanında diyabet, hipertansiyon ve tiroid gibi önemli kronik hastalıklar da güncel kılavuzlar doğrultusunda konusunda uzman hekimler tarafından konuşulacaktır.

Bilimsel
Program


07.10.2022 CUMA

AÇILIŞ KONUŞMASI   

13:30-13:45 Doç. Dr. Seyit Uyar (Dahuder Yönetim Kurulu Başkanı)

13:30-13:45 Doç. Dr. İhsan Solmaz  (Gihad Yönetim Kurulu Başkanı / Kongre Başkanı)

ROMATOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cengiz Demir, Doç. Dr. Eşref Araç

13:45-14:05  İnflamatuar Artritlere Yaklaşım? Ne Zaman Sevk Edeyim?     Doç. Dr. Lütfi Akyol

14:05-14:25  Romatolojik testleri ne zaman yapalım?    Uz. Dr. M. Recai Akdoğan

14:25-14:35 Soru-Katkı-Tartışma

14:35-14:45 ARA

(UYDU SEMPOZYUMU-1) / TAKEDA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İhsan Solmaz

14:45-15:15 Fabry hastalığı tedavisinde uzun dönem Renal koruyucu etki: Agalsidaz Alfa Doç. Dr. Ramazan Danış

15:15-15:30 ARA

SIVI ELEKTROLİT OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Seyit Uyar, Doç. Dr. İhsan Solmaz 

15:30-15:50 Sodyum metabolizma bozuklukları hiponatremi/hipernatremiye yaklaşım  Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül

15:50-16:10 Kalsiyum metabolizma bozuklukları hipokalsemi ve hiperkalsemiye yaklaşım Doç. Dr. Ercan Gündüz

16:10-16:20 Soru-Katkı-Tartışma

16:20-16:30 ARA

HİPERTANSİYON OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Yaşar Yıldırım, Doç. Dr. Ramazan Danış

16:30-16:50 Hipertansif acillerde ne yapmalıyım? Nasıl takip etmeliyim? Dr. Öğrt. Üyesi Enver Yüksel

16:50-17:10 Poliklinikte hangi hastaya hangi antihipertansif ilaç? Prof. Dr. Selman Ünverdi

17:10-17:20 Soru-Katkı-Tartışma

17:20-17:30 ARA

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cengiz Demir, Doç. Dr. Nazım Ekin

17:30-17:35 Yüksek Riskli Ciddi Aort Darlığı Gelişimini Öngören Bir Belirteç: Monosit/HDL Kolesterol Oranı
Mehmet Özbek

17:35-17:40 Akut Lenfoblastik Lösemi Vakasında Derin Hipofosfatemi Olgu Sunumu
Özlem Beyler

17:40-17:45 Diyabet Tanılı, Kronik Pankreatit Olgusu
Nuh Bereketoğlu

17:45-17:50 NSAI ilaç kullanımına bağlı gelişen Akut böbrek hasarına sekonder Digoxin ve Metformin-induced Ölümcül Hiperlaktatemi Olgusu
Serhat Çetin

17:50-17.55 Gastrointestinal Sistemi Nadiren Tutan Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı Alan Anemi Hastası: Olgu Sunumu
Halit Eraslan

17:55-18:00 Erkeklerde Nadir Tanı Alan Prolaktinoma: Olgu Sunumu
Umut Karabulut

18:00-18:05 Aterosklerotik Koroner Arter Hastalığında HDL/LDL Oranının Miyokard Enfarktüsü ile İlişkisi
Mehmet Şahin Adıyaman

18:05-18:10 İleri Yaşlarda Gis Kanamalarında Akılda Bulundurulması Gereken Bir Neden
Vedat Tan

18:10-18:15 İntihar Amaçlı Karbamazepin İntoksikasyonunda Hemodiyaliz Etkinliği
Yunus Demirkol

18:15-18:20 Yüksek B12 Düzeyi Malignitenin Habercisi Olabilir Mi? Olgu Sunumu
Ömer Faruk Alakuş

08.10.2022 CUMARTESİ

DİYABET OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar, Doç. Dr. Eşref Araç

09.00-09:45 Tip-2 DM de Fizyopatolojik Tedavi Yaklaşımı Prof. Dr. Mustafa Kanat

09.45-10:00 ARA

OBEZİTE OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Alihan Oral, Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu

10:00-10:15 Obeziteye Yaklaşımda Ek Hastalıklar ve Laboratuvarın Değerlendirilmesi Doç. Dr. Eşref Araç

10:15-10:30 Obeziteye Medikal  Yaklaşımda Güncel Gelişmeler Doç. Dr. İhsan Solmaz

10:30-10:35 Soru, Katkı ve tartışma

10:35-10:45 ARA

DİYABETİK YAĞLI KARACİĞER OTURUMU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eşref Araç

10:45-11:15 Diyabetik Yağlı Karaciğer Hastalığına Güncel Yaklaşım Doç. Dr. Yasin Şahintürk

11:15-11:30 ARA

TİROİD OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali Kemal Oğuz, Doç. Dr. Yasin Şahintürk

11:30-11:45 Hipotiroidiye Yaklaşım Doç. Dr. Alihan Oral

11:45-12:00 Hipertiroidiye Yaklaşım Doç. Dr. Seyit Uyar

12:00-12:15 Subakut Tiroidit Doç. Dr. Nizameddin Koca

12:15-13:30  ÖĞLE YEMEĞİ

YOĞUN BAKIM OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hamit Yıldız, Doç. Dr. Ercan Gündüz

13:30-13:50 Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Recep Tekin

13:50-14:10 Yoğun Bakım Hastalarında Nutrisyon  Dr. Öğrt. Üyesi Şükriye Taşcı Karagöl

14:10-14:30 Yoğun Bakımda Hipnosedatifler ve Analjeziklerin Yönetimi  Uzm. Dr. Nezir Güllü

14:30-14:45 ARA

DİYABET TEDAVİ ve KOMPLİKASYONLARI OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Kanat, Prof. Dr. Doğan Nasır Binici

14:45-15:00 Diyabet tedavisinde ne zaman OAD? Ne zaman insülin? Doç. Dr. İsmail Demir

15:00-15:15 Diyabetik nöropatide tedavi ne olmalı?  Doç. Dr. Ulaş Serkan Topaloğlu

15:15-15:30 Diyabetik Nefropatide tedavi nasıl olmalı?    Doç. Dr. Yaşar Yıldırım

15:30-15:40 ARA

UYDU SEMPOZYUM-3/ NUTRİCİA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Eşref Araç

15:40 -16:10:  Dahiliyede Tıbbi beslenme, tedavi planında ne kadar yer almalı? Dr. Öğrt. Üyesi Şükriye Taşçı Karagöl

16:10-16:20 ARA

HEMATOLOJİ -İMMÜNOLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cengiz Demir, Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül

16:20 -16:40 Periferik Yayma Değerlendirilmesi  Dr. Öğrt. Üyesi Abdullah Karakuş

16:40 -17:00 Lenfadenopatili Hastaya Yaklaşım Dr. Öğrt. Üyesi Ali Nar

17:00 -17:20 Allerji Testlerini Ne Zaman İsteyelim? Uzm. Dr. Tuğçe Yakut

17:20-17:30 ARA

SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ramazan Danış, Doç. Dr. Eşref Araç

17:30-17:35 Meyan Kökü Şerbetine Bağlı Gelişen Hipokalemi
Süleyman Özçaylak

17:35-17:40 Anjiotensin Reseptör Neprilisin İnhibitörü Kullanan Sistolik Kalp Yetersizliği Tanılı Hastalarda Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksinin Önemi
Ümit İnci

17:40-17:45 Advanced Lung Cancer Inflammation Index’in (Alı) Metastatik Kolorektal Kanserde Prognostik Önemi
Hasan Atlı

17:45-17:50 Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrası Stent Restenozunu Öngören İnvaziv Olmayan Bir Belirteç Olabilir
Muhammed Süleymanoğlu

17:50-17:55 Eritropoetin Kullanımına Sekonder Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu vakası
Jehat Kılıç

17:55-18:00 İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu Öyküsü olan Hastaların Klinik Özellikleri; Tek Merkez Deneyimi
Selver Seda Mersin

18:00-18:05 Hipotiroidi Miksödem Koması Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz ve Hiponatremi
Sinan Polat

18:05-18:10 Ası İle İntihar Girişimi Sonrası İzole Troponin Yüksekliği
Fethullah Kayan

18:10-18:15 Herediter anyiodem olguları: Batman’ da ilk ve tek merkez deneyimi
Can Tüzer

09.10.2022 PAZAR

DOĞRU İLAÇ KULANIMI

Oturum başkanları:  Doç. Dr. Eşref Araç, Uzm. Dr. Mehmet Serdar Yıldırım

08:30-08:40 Akılcı ilaç kullanımı Uzm. Dr. Jehat Kılıç

08:40-08:50 Yaşlılarda multifarmasi Uzm. Dr. Özge Kayhan Koçak

08:50-09:00 ARA

DAHİLİYE PRATİĞİNDE GEBE HASTAYA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Seyit Uyar, Dr. Öğrt. Üyesi Şükriye Taşçı Karagöl

09:00-09:20  Gebelik ve Tiroid Hastalıkları Doç. Dr. Hamit Yıldız

09:20-09:40  Gebelik ve Diyabet Doç. Dr. Eşref Araç

09:40-10:00  Gebelik ve Anemi  Uzm. Dr. Özlem Beyler

10:00-10:15 ARA

GASTROENTEROLOJİ OTURUMU

Oturum Başkanları Doç. Dr. İhsan Solmaz, Doç. Dr. Nizameddin Koca

10:15-10:30 Çölyak hastalığına yaklaşım Doç. Dr. Yasin Şahintürk

10:30-10:45 FMF hastasına yaklaşım Doç. Dr. Ramazan İlyas Öner

10:45-11:00 Hbsag pozitif hastaya yaklaşım Doç. Dr. Nazım Ekin

11:00-11:15 ARA

KANSER OTURUMU

Oturum Başkanları Doç. Dr. Seyit Uyar, Doç. Dr. Eşref Araç

11:15-11:30 Dahiliye Polikliniğinde Malignite tanı İpuçları Uz. Dr. Müslüm Güneş

11:30-11:45 Malignite Teşhisi için hangi hastaya hangi görüntüleme?  Uz. Dr. Mehmet Serdar Yıldırım

11:45-12:00 Endoskopik ve Kolonoskopik Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi  Doç. Dr. Ali Kemal Oğuz

12:00 KAPANIŞ KONUŞMASI


312 466 70 00


Kongre ile ilgili Bahar Kul ile hemen iletişime geçebilirsiniz.